MÅLDOKUMENT
1.
Föreningen Konsthallen S:ta Anna har som målsättning att arrangera två
utställningar per år: en sommarutställning av riksintresse samt en mer regionalt förankrad vid inledningen av höstsäsongen.
Aktuella konstnärer skall vara kvalificerade för statlig utställningsersättning enligt Sveriges Konstföreningars (SK) kriterier.
En jämn könsfördelning eftersträvas.
2.
Föreningen ansöker årligen om föreningsbidrag resp verksamhetsbidrag från Trosa kommun och från Trosa församling med vilka den har ett detaljerat samarbetsavtal.
Kommunen bidrar med försäkringskostnader, informerar om verksamheten på sin hemsida samt bistår vid rekrytering av vaktpersonal.
Församlingen tillhandahåller själva lokalen, konsthallen, som är  helt anpassad för sitt ändamål och lämpar sig synnerligen väl för skulptur/installation men även andra discipliner kan komma i fråga.
Föreningen är ansluten till SK och ansöker om utställningsersättning inför varje arrangemang.

 

3.
Föreningen, arrangören, tillämpar MU-normalavtalet (statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning). Det är ett individuellt avtal som arrangören upprättar i dialog med konstnären i förhandling och garanterar gällande ersättningsnivåer, oberoende av ev. statlig ersättning via SK.
Arrangören bekostar försäkring, transporter, bistår vid upp- och nedpackning samt vid hängning/montering.
Arrangören ansvarar för affischer, vernissagekort och övrig marknadsföring.  
Arrangören organiserar vaktning av utställning  i samråd  med kommunen och konstnären. Arrangören tar i provision 20%.  Eventuell inkomst investeras i verksamheten.
4.
Målsättningen är att visa arbeten av hög kvalitet som kan vidga konstbegreppet, stimulera till fritt tänkande och debatt samt väcka lust till eget skapande.

 

Vagnhärad den 17 jan 2013