MÅLDOKUMENT

1.

Föreningen Konsthallen S:ta Anna har som målsättning att arrangera två

utställningar per år: en sommarutställning av riksintresse samt en mer regionalt förankrad

vid inledningen av höstsäsongen.

Aktuella konstnärer skall vara kvalificerade för statlig utställningsersättning enligt

Sveriges Konstföreningars (SK) kriterier.

En jämn könsfördelning eftersträvas.

 

2.

Föreningen ansöker årligen om verksamhetsbidrag från Trosa kommun och

från Trosa församling med vilka den har ett femårigt samarbetsavtal. (5 år)

Kommunen bidrar med försäkringskostnader, informerar om verksamheten på sin hemsida

samt medverkar vid rekrytering av vaktpersonal.

Församlingen tillhandahåller själva lokalen, konsthallen, mot en överenskommen hyra.

Den är helt anpassad för sitt ändamål och lämpar sig synnerligen väl för

skulptur/installation men även andra discipliner kan komma i fråga.

Föreningen är ansluten till SK och ansöker inför varje arrangemang om utställningsersättning.

 

3.

Föreningen, arrangören, tillämpar MU-normalavtalet (Medverkans- och Utställnings-

ersättning. Normalavtalet är ett individuellt avtal som arrangören upprättar i dialog med

konstnären i förhandling) och garanterar, oberoende av ev. statlig ersättning via SK,

gällande ersättningsnivåer.

Arrangören bekostar försäkring, transporter, bistår vid upp- och nedpackning samt

vid hängning/montering.

Arrangören ansvarar för affischer, vernissagekort och övrig marknadsföring samt för

kostnader i samband med vernissage.

Arrangören organiserar vaktning av utst. i samarbete med kommunen.

Arrangören tar i provision 20%. Ev. inkomst investeras i verksamheten.

 

4.

Målsättningen är att visa arbeten av hög kvalitet som kan vidga konstbegreppet,

stimulera till fritt tänkande och debatt samt väcka lust till eget skapande.