Goya.jpg

HELIGHETENS BILDER
Fristående kurs, Konstfack 2018-2019
Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de "eviga frågorna" om helighet, Gud, liv och död?
Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga?
Vilka är de politiska implikationerna?
Det här är några av frågorna som ställs och problematiseras i den fristående kursen Helighetens bilder på Konstfack under läsåret 2018-2019 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete.
Kursen avslutas med en redovisande utställning i konsthallen St:a Anna och i själva kyrkorum­met i Trosa lands kyrka den 1 - 16 juni 2016. Till utställningen produceras även en katalog med texter av deltagarna; katalogen produceras i samarbete med konstföreningen St:a Anna och Trosa församling.
Kursen tar sin utgångspunkt i begreppen helighet respektive andlighet i det sekulariserade samhället och inte minst hur heligheten gestaltas i både samtidskonsten och konst- och kulturhistorien.
En genomgående viktigt distinktion är skillnaden mellan det andliga och det heliga, det vackra och det fula, kort sagt med tonvikt på den tyske religionsfilosofen Rudolf Ottos definition av det heliga som det som väcker ångest och fascination på samma gång, "tremendum et fascinans"

 
 Styrelsen besöker Lars Kleens ateljé

Styrelsen besöker Lars Kleens ateljé

 
I planering Styrelsen besöker Lode Kuylenstiernas utställning på Mejan.jpg

Helig, helig är bilden

 
Logga Konstfack.jpg

1 - 16juni 2019

Kursedovisning i form av utställning i TROSA LANDS KYRKA och KONSTHALLEN ST:A ANNA

 

Kursen reflekterar också över det judiska bildförbudet, den östjudiska jiddischkulturens och chassidismens förhållande till det heliga och den rysk-ortodoxa ikontraditionen samt inte minst förhållandet mellan det sublima och det fula som inkarnerande det mänskliga i heligheten.
Om det klassiska skönhetsidealet uttrycks i "andligheten", utgör fulheten (det kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psykoanalytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jacques Lacan och Julia Kristeva.
Den postfeministiska teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterligare reflektioner.
Vidare behandlas det gyllene snittet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. Samtidigt diskuteras också myten om den sekulariserande moderniteten i nutiden. Kursen genomsyras av reflektioner kring heligheten ur ett explicit genusperspektiv.
Kursen är indelad i föreläsningar och seminarier samt självstudier på basen av rekommenderad litteratur och textkompendium. Kursen inbegriper dessutom ateljesamtal i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också i eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. För den som vill fördjupa sig ytterligare ges individuell handledning för uppsats.


Kursen leds av professor Tom Sandqvist

 

Lars Kleen

 
I planering L K 2.jpg
 

Lode Kuylenstierna